Otero Fuentes


︎︎︎ Princeton Residential Colleges


Architect: Ten Berke