Otero Fuentes


CS 9 7


9”Ø  //  Concrete //  2022
Open sphere. Wall Mounted.