Otero Fuentes


CR 5 75 95.75”Ø x 2”  //  Concrete  //  2021
Flat Disc.