Otero Fuentes


CR 4 25 1w4.25”Ø x 2”  //  Concrete  //  2021
Flat Disc.